2%

Centrum pre deti a rodiny Dedina Mládeže sa u Vás uchádza o 2% z Vami už zaplatených daní. Tieto financie pre OZ DeDoí, pracujúcom pri našom Centre pomáhajú napĺňať poslanie nášho občianskeho združenia, a to: zlepšovať životné podmienky našich klientov. Toto sa deje rôznymi aktivitami a zabezpečovaním aj materiálnych potrieb pre niečo viac, pre uľahčenie…

Profesionálny náhradný rodič- ponuka práce

Samostatné poskytovanie komplexnej starostlivosti zodpovedajúce individuálnym potrebám detí, v domácom prostredí profesionálneho rodiča – zamestnanca zariadenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately. Cieľom umiestnenia detí do profesionálnej rodiny je dosiahnuť čo možno najvyššiu mieru ich samostatnosti a adekvátne vzdelanie. https://www.profesia.sk/praca/centrum-pre-deti-a-rodiny-dedina-mladeze/O4522185

Vychovávateľ

Do nášho Centra hľadáme vychovávateľa na špecializovanú skupinu. Jeho náplň práce bude: Výchovno-vzdelávacia činnosť vykonávaná pedagogickým zamestnancom, ktorým je vychovávateľ v zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately zaradený do príslušného kariérového stupňa podľa najvyššieho dosiahnutého vzdelania. Poskytovanie starostlivosti maloletým deťom a mladým dospelým na špecializovanej samostatne usporiadanej skupine v prostredí nášho centra. Práca je…

Hľadáme psychológa

Do nášho odborného týmu hľadáme psychológa. Odborná činnosť vykonávaná psychológom v zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, najmä poskytovanie odborných psychologických služieb v záujme podpory duševného zdravia maloletých detí a mladých dospelých v CDR. V prostredí zariadenia poskytovanie informačnej, diagnostickej, preventívnej a poradenskej psychologickej činnosti pri práci prevažne s deťmi s kombinovaným postihnutím. Práca…

Pracovná ponuka – sestra

Ponúkame pracovné miesto pre zdravotnú sestru. Jej úlohou bude samostatné poskytovanie ošetrovateľskej starostlivosti deťom poskytované metódou ošetrovateľského procesu v zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately. Práca je na pravidelnom pracovisku v Dedine Mládeže a v Hurbanove. https://www.profesia.sk/praca/centrum-pre-deti-a-rodiny-dedina-mladeze/O4522073